Waarden en normen in detail

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

terug

Geluk onze hoogste universele waarde


Alles voor geluk

Al onze fundamentele universele waarden als liefde, vrede, vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, democratie, enz.  zijn er uiteindelijk om tot geluk te kunnen komen . . . . .

Echter ook al onze universele fundamentele normen zijn er om uit- eindelijk tot geluk te kunnen komen . . . . .

En verder zijn ook al onze hoogste morele kwaliteiten (deugden) erop gericht de mens tot geluk te brengen.

Geluk is daarom de hoogste, meest fundamentele en universele waarde in het leven van iedere mens.
Liefde  onze hoogste waarde naast geluk

Naast geluk

Niet veel mensen zullen willen bestrijden dat na, of naast geluk liefde de meest fundamentele menselijke waarde is.
In diepste essentie zijn liefde en geluk echter één . . . . .
De ervaring van ultime liefde is ook totaal geluk; en wie werkelijk totaal geluk ervaart is in dat moment ook vervuld van totale liefde . . .


Spontane beleving

Liefde is een spontane individuele beleving; en zoals gezegd in haar essentie ten nauwste verbonden met geluk.
Daarom kunnen we liefde ook onmogelijk cathegoriseren als norm.
We kunnen niet "willen" liefhebben. Liefde is op generlei wijze te manipuleren; zij is een ervaren dat ons overkomt . . . . .


Sentimenteel

Vanuit een steeds meer algemene egocentrische macho-mentaliteit lopen veel mensen rond in een "gevoels-verdringing" en wordt liefde veelal gezien als "soft", of sentimenteel, en dus verkeerd . . . . . (!!!?)
Respect  onze meest fundamentele norm


Andere mens is als wijzelf

Het meest fundamentele principe van elke samenleving is het gevoel van verbondenheid dat ontstaan is uit de waarneming en het besef, dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf.
Vanuit dit (veelal onbewuste) gevoel van verbondenheid en het besef  dat de ander wezenlijk is als wijzelf respecteren we de ander.

Dit spontane en natuurlijke respect  is ook de natuurlijke grondslag voor waarden en normen als rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, gelijkheid, universele mensenrechten etc. . . . .
Vrede  universele waarde

Vrede in de wereld

Vrede als sociale toestand kunnen we zien als slechts de afwezig- heid van oorlog, of als een harmonische toestand in een samenleving, waarin iedere mens leeft vanuit verbondenheid, respect en zijn of haar hoogste menselijke kwaliteiten.
Kwaliteiten als innerlijke integriteit, empathie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidsbewustheid.
Innerlijke vrede

Een voorwaarde voor innerlijke vrede is tevredenheid.

Hoewel innerlijke vrede en tevredenheid in eerste instantie onze eigen verantwoordelijkheid zijn, kunnen er natuurlijk ook uiterlijke omstan- digheden zijn die er een rol bij spelen.
Omstandigheden die te maken hebben met ons fysiek welzijn, sociale interactie, wederzijds respect, gevoelens van verbondenheid etc.
Kortom met onze beschaving.
Innerlijke en uiterlijke vrede

Waar geen uiterlijke vrede is, kan ook moeilijk innerlijke vrede zijn.
Echter ook:
Waar geen innerlijke vrede is, kan moeilijk uiterlijke vrede zijn . . . . .

Vrijheid zowel norm als universele waarde


Vrijheid en geluk

Onbelemmerdheid; de ander gunnen zo veel mogelijk onbelemmerd te leven uit respect en fundamenteel besef dat die ander wezenlijk is als wijzelf.
Vrijheid geeft ruimte voor de beleving van geluk; onze hoogste en meest fundamentele waarde.
Innerlijke vrijheid

Een basisvoorwaarde om te kunnen komen tot geluk, onze hoogste menselijke waarde, is echter innerlijke vrijheid . . . . .
Vrijheid van alle stress, zorgen, angsten en problemen waarmee veelal anderen in de samenleving ons direct of indirect hebben opgezadeld.

Hoewel ons vermogen om te zijn in innerlijke vrijheid in eerste instan- tie van onszelf afhankelijk is, zou het voor velen een stuk gemakke- lijker kunnen worden om tot geluk te komen wanneer anderen hun vrijheid wat meer zouden respecteren.
Dit vanuit hun empathie en het besef dat de andere mens wezenlijk is als zijzelf.
Politieke vrijheid

Vrijheid is ook de basis van onze democratie en rechtsstaat. Vrijheid van onderdrukking door enige dictatoriale macht, en vrijheid van meningsuiting enz.

Rechtvaardigheid zowel norm als universele waarde

De vaardigheid om recht te gaan, volgens de hoogste menselijke normen en waarden en vanuit de hoogste menselijke kwaliteiten.
Dus vanuit integriteit, respect, begrip, kennis, inzicht, verbondenheid, verantwoordelijkheids-bewustheid en realisme.

Rechtvaardigheid kan zowel gezien worden als een der hoogste individuele sociaal-menselijke kwaliteiten, als een fundamentele norm, en fundamentele waarde.

Gelijkheid zowel norm als universele waarde


Fundamentele gelijkwaardigheid

Als mens zijn wij allen gelijk in zowel de essentie van ons menszijn, als in de fundamentele eigenschappen en fundamentele kwaliteiten van ons menszijn.
Hieruit komt ook een fundamentele gelijkwaardigheid voort.

In een beschaafde samenleving hoeft deze gelijkwaardigheid echter nooit aan de orde te zijn, wanneer er voldoende integriteit, inzicht, empathie, en respect is . . . . .
Iedere mens is uniek

In zijn of haar totaliteit is echter iedere mens volstrekt uniek, en anders dan alle anderen . . . . .
Uniek in zijn of haar ontwikkeling, intelligentie en levenskwaliteit alsook fysieke bepaaldheid.
Wie echter iemand schadelijk en respectloos discrimineert geeft blijk van weinig inzicht, empathie, integriteit en individuele rechtvaardig- heid.Respect

Gelijk(waardig)heid is ook ten nauwste verbonden met democratie en met het recht dat wij elkaar toekennen tot gelijke behandeling en emancipatie.
Ditalles ook weer uit het fundamentele besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf, en zo dus ook gerelateerd aan respect, de hoogste norm in een menselijke samenleving
Ook gelijkheid kan zowel gezien worden als een norm als een waarde.

Democratie zowel norm als universele waarde


Fundamentele gelijkwaardigheid

De samenleving bestuurt zichzelf via gekozen bestuurders en gekozen controleurs.
Zij is gebaseerd op het principe dat de meeste stemmen gelden.
Dit betekent in beginsel ook gelijkwaardigheid en gelijke rechten voor alle leden van de samenleving. (kiesrecht voor allen.)
Gebaseerd op respect

Dit toekennen van gelijke rechten aan alle anderen in de samenleving komt voort uit onderling respect.
Respect uit gevoelens van verbondenheid en de waarneming en het besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf.
Democratie is dus in feite ook gebaseerd op respect, de hoogste norm in elke samenleving.

Ook kunnen we bij democratie denken aan vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vrijheid van dictatoriale onderdrukking, gelijkheid voor gelijke rechten en gelijkwaardigheid, en broederschap als expressie van menselijke verbondenheid  . . . . .  hetgeen uiteindelijk liefde betekent . . . . .               (Zie ook "Nieuwe morele basis" onder "Meer")