L i e f d e   e n   g e l u k

l     Home     l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

terug

 

Geluk is dat, waar wij voor leven


Onze hoogste levenskwaliteit

Geluk is onze hoogste kwaliteit van leven en onafscheidelijk verbonden  met de essentie van ons menszijn en met de ervaarbare zin van ons bestaan.
Leef daarom om gelukkig te zijn, want geluk is de hoogste, meest fundamentele en universele waarde in het leven van iedere mens.
Geluk en de zin van ons bestaan


Essentie van ons menszijn

Zoals aanvankelijk reeds uitgelegd kunnen we werkelijk totaal en intens geluk alleen beleven vanuit de essentie van ons menszijn; we verkeren in zulk een moment in de meest onbevangen toestand van onze allerzuiverste integriteit.
Geheel onbezwaard, in een moment waarin we de mentale spanning van ons egocentrisme en alle zorgen en problemen die daaraan verbonden zijn even totaal vergeten zijn.
Innerlijke vrijheid

Innerlijk zijn we dan vrij van de grauwsluier van al onze normale (vaak subtiele) ellende en alles wat ons normaal bedrukt.
En zoals gezegd, wie werkelijk intens en totaal geluk beleeft, begrijpt en ervaart in zulk een moment de zin van zijn of haar bestaan.
Echter zonder woorden of gedachten . . . . .

                                                    
( Zie ook www.levenskwaliteit.nl )
Geluk en haar voorwaarden


Innerlijke barrieres

Geluk is een individuele levenskwaliteit die slechts ervaarbaar is onder afwezigheid van innerlijke barrieres als verlangen, onvrede, mentale spanning, negativiteit, stress, agressiviteit, egoisme, overlevings-obsessie, egocentrisme, angst, zorgen, enz. waarbij ons egocentrisme de belangrijkste barriere is.
                             (zie pag. "Zelfbeeld, ego en negatief zelfbeeld)


De basisvoorwaarde voor werkelijk totaal geluk is ook een werkelijk totaal onbevangen en ontspannen mentale toestand.
Deze toestand impliceert een innerlijke vriendelijkheid, en is alleen mogelijk onder werkelijk totale afwezigheid van alle bovengenoemde ellende en alles wat daarmee samenhangt.
Zijn, zoals je werkelijk bent

En tweede voorwaarde is, zijn in een toestand van je allerzuiverste innerlijke integriteit; zijn, zoals je werkelijk bent . . . . . . ; of, zoals gezegd, zijn, in de essentie van je menszijn . . . . .
Soms gebeurt ditalles echter zo maar vanzelf; wanneer we per onge- luk even al onze belangrijk gemaakte onzin vergeten zijn, in bijvoor- beeld zeer ongewone omstandigheden . . . . .

Echter, hoe zeldzaam zijn zulke ervaringen . . . . . en waarom . . . . ?

Wanneer we kunnen begrijpen hoe ze ontstaan, of liever, wat hen belet, kunnen we leren die barrieres ook bewust los te laten en ons te richten op een zoveel mogelijk mentaal ontspannen positieve levenstoestand en de ontwikkeling van onze allerzuiverste innerlijke integriteit . . . . .
                                   ( zie hiervoor ook www.levenskwaliteit.nl )

Geluk, sociale aspecten


Mens van nature

De mens is van nature een sociaal wezen. Dit kunnen we op een koele, afstandelijke en biologische manier bezien, echter ook, en veel beter, vanuit onze eigen levenservaring.
Mensen hebben elkaar nodig; nodig, wanneer we ons ongelukkig voelen, echter ook nodig, wanneer we ons gelukkig voelen . . . . .
Geluk delen

Immers, hoe gelukkiger we ons voelen, hoe sterker ook de drang om dat geluk te delen . . . . .
Dit komt omdat geluk en liefde in diepste essentie een zijn . . . . .
En, hoe gelukkiger en liefdevoller, hoe dieper onze empathie en gevoelens van verbondenheid zullen zijn . . . . .

Geluk en conditionering


Opvoeding

Een ander belangrijk sociaal aspect is onze opvoeding, educatie en conditionering door anderen.
Zij kan ons vermogen tot geluksbeleving enorm bevorderen of in de weg staan (innerlijke barrieres).
Inprogrammering van egocentrisme, materialisme, respectloosheid, negatief en bedreigend wereld- en mensbeeld conditioneren ons tot negatieve, stressige, agressieve en armoedig levende mensen . . . . .
Hoogste menselijk potentieel

Maar ook door inprogrammering met de uitzonderlijke technische prestaties van wetenschap en techniek bevat onze opvoeding een zekere conditionering.
Kennis wordt ons zo ingeprent als zijnde ons hoogste menselijk potenieel.
Wanneer wij echter erkennen dat geluk  de hoogste waarde is in ons menselijk bestaan, dan is het hoogste potentieel van de ontwikkelde mens niet zijn rationele intelligentie .  .  .  .  , maar zijn vermogen tot geluksbeleving .  .  .  .  .

En wanneer wij ten volle beseffen dat ons hoogste menselijk poten- tieel ons vermogen tot geluksbeleving is, kan dit een fundamentele verandering te weeg brengen in onze manier van denken en leven.
En dit geldt voor iedere mens, alsook voor de gehele samenleving, en uiteindelijk ook voor de gehele mensheid . . . . .

Liefde

Totale liefde en totaal geluk

Na, of naast geluk is liefde de meest fundamentele waarde in ons menselijk bestaan.
Echter zoals reeds gezegd zijn in allerdiepste essentie de ervaring van liefde en geluk één . . . . .
De ervaring van ultime liefde is ook totaal geluk; en wie werkelijk totaal geluk ervaart is in dat moment ook vervuld van totale liefde. . . .
Liefde als "weg"

Liefde wordt door sommigen echter ook gezien als een "middel"
(of een "weg") om tot totaal geluk te komen.
Bedoeld wordt dan een manier van leven en handelen vanuit (event. subtiele) gevoelens van liefde of verbondenheid waardoor egocen- trisme met alle daaraan verbonden ellende steeds meer verzwakt en innerlijke integriteit steeds meer versterkt.
Verbondenheid

Echter vanuit een steeds meer algemene egocentrische macho- mentaliteit lopen veel mensen rond in een "gevoels-verdringing" en wordt liefde veelal gezien als "soft", of sentimenteel, en dus verkeerd.
Daarom spreken we soms ook liever over gevoelens van verbonden- heid, die echter in essentie ook liefde zijn . . . . .
Spontane beleving

Liefde is een spontane individuele beleving; en zoals gezegd in haar essentie ten nauwste verbonden met geluk.
Daarom kunnen we liefde ook onmogelijk benoemen tot norm.
We kunnen niet "willen" of "beloven" lief te hebben.
De ervaring van werkelijke liefde ligt niet in onze hand;  zij is een spontaan fenomeen . . . . .

En gecultiveerd liefdevol gedrag is theatraal en hypocriet en in de ervaring van velen weerzinwekkend.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we geen uiting zouden kun- nen geven aan subtiele gevoelens van liefde of verbondenheid die we op een bepaald moment ervaren.
Onbegrijpbaar

Liefde is iets als een zeer kwetsbare bloem; op het moment dat we iets over haar willen zeggen, haar aanraken, is zij verminkt en
verpest . . . . .
Zij is net als de ervaring van geluk voor ons rationele denken een ongrijpbaar en onbegrijpbaar spontaan fenomeen dat ons slechts kan overkomen in een bepaalde mentale toestand.

Spontaan respect, empathie, innerlijke integriteit, openheid en innerlijke kwetsbaarheid zijn basisvoorwaarden voor het ervaren van liefde, en zo ook voor een liefdevol leven . . . . .
Beleving van liefde en geluk


Onbegrensdheid

Omdat geluk en liefde de allerhoogste waarden zijn in het leven van iedere mens, is ons hoogste menselijke potentieel ons vermogen tot beleving van geluk, liefde, dankbaarheid, schoonheid en alles wat daarmee samenhangt.

Echter voor de ontwikkeling en groei van ons vermogen tot beleving van geluk en liefde is ook belangrijk ons besef van de potentiele onbegrensdheid van dit belevingsvermogen . . . .