terug

Onze hoogste morele kwaliteiten

l     Home      l     Leven     l      Ellende      l     Verantwoordelijkheid       l     Nieuwe wereld      l     Meer     l

Innerlijke integriteit

Onze innerlijke integriteit is onze hoogste individuele, alsook onze hoogste sociaal-menselijke kwaliteit .  .  .  .  . 

Dit, omdat zij de belangrijkste basisvoorwaarde is voor het ervaren van liefde en geluk, de hoogste waarden in het menselijk bestaan.

Daarnaast betekent integriteit sociaal bezien ook betrouwbaarheid
en vormt zo de basis voor vertrouwen en gevoelens van menselijke verbondenheid in de samenleving.


Samenleving

Echter in een samenleving gebaseerd op sociaal darwinisme, over- levingsmentaliteit en egocentrisme maakt openlijke integriteit ons ook kwetsbaar en exploitabel.

Een werkelijk totaal en openlijk integer mens kan zich daarom  niet handhaven in onze agressieve sociaal darwinistische overlevings- "cultuur". . . . . . .

En wie desondanks toch wil leven vanuit een openlijk integere per- soonlijkheid heeft zich voorbestemd tot hypocrisie, of tot exploitatie en ondergang.

Totale en openlijke integriteit is daarom slechts mogelijk in een werkelijk beschaafde samenleving van slechts integere mensen .  .  .  .  . 

Daarom dus in eerste instantie  innerlijke  integriteit  .  .  .  .  . 


Innerlijke oprechtheid

Innerlijke integriteit begint bij innerlijke oprechtheid; oprechtheid ten opzichte van onszelf.
Oprechtheid ten opzichte van onszelf is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van een onverdeelde en betrouwbare persoonlijkheid en zuivere individualiteit.

Naast deze innerlijke integriteit bestaat er echter ook nog een diepere innerlijke integriteit; zie hiervoor : www.levenskwaliteit.nl .

     


Gevoelens van verbondenheid

Onze gevoelens van verbondenheid komen in de diepte voort uit ons besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf, en uit empathie en innerlijke integriteit.

Zij impliceren sympathie en zoals reeds uitgelegd zijn zij in essentie liefde; en eveneens een natuurlijk en spontaan menselijk fenomeen.

Hoewel gevoelens van verbondenheid niet direct te cultiveren zijn, zijn zij wel indirect te ontwikkelen door educatie tot menselijkheidsbesef en empathie.

Gevoelens van verbondenheid behoren tot onze hoogste sociaal- menselijke kwaliteiten.
          Empathie

Ons "inlevings-vermogen" in de gevoelens van anderen; zij heeft veel te maken met gevoelens van verbondenheid en ons besef dat de andere mens wezenlijk is als wijzelf.

Empathie is ook een voorwaarde voor spontaan en natuurlijk mense- lijk respect (de meest fundamentele norm in een menselijke samen- leving).

Negatieve vooroordelen kunnen onze empathie soms echter totaal blokkeren en zo ook ons spontane menselijke respect.

Ook medelijden, tolerantie en compassie komen voort uit empathie.

Empathie is daarom een der hoogste en belangrijkste fundamenteel- menselijke kwaliteiten.
Verantwoordelijkheidsbewustheid

Verantwoordelijkheidsbewustheid heeft niets te maken met verant- woordelijk gesteld kunnen worden door anderen; maar komt voort uit innerlijke integriteit, gevoelens van menselijke verbondenheid, empathie, sympathie en respect ten opzichte van de andere mens, of ook de natuur.
Geheel onafhankelijk dus van wat anderen van ons vinden.

Uit inzicht in verbanden tussen onze hoogste kwaliteiten, onze hoogste normen en onze hoogste waarden ontstaat ook bewustheid van onze eigen verantwoordelijkheid voor ons eigen geluk en levenskwaliteit.

Daarnaast ontstaat daaruit echter ook bewustheid van medeverant- woordelijkheid voor de levenskwaliteit van anderen en daarmee ook voor de kwaliteit van de samenleving.


Verantwoordelijkheidsbewustheid is daarom een zeer belang- rijke en natuurlijke indviduele sociaal-menselijke kwaliteit.

     


Realisme

Realisme heeft veel te maken met innerlijke oprechtheid en leidt zo ook tot innerlijke integriteit.

Realisme staat tegenover macho-cultuur; primitief egocentrisch imponeren met iets wat geen wezenlijke waarde heeft.

Realisme is nodig voor de erkenning dat leven in overlevingsmentali- teit en egocentrisme slechts leidt tot respectloosheid, agressie en geweld, alsook tot een oppervlakkig bestaan in egoisme, leegte en zinloosheid.

Realisme is een voorwaarde voor rechtvaardigheid.

Realisme is nodig voor de erkennig dat respect de meest fundamen- tele norm in een samenleving is.

Realisme is ook nodig om zelf vanuit deze norm te gaan leven.

Realisme is nodig voor de erkenning dat geluk de allerhoogste waarde is in het menselijk bestaan.

En realisme is nodig voor de erkenning dat ons hoogste menselijk potentieel niet onze rationele intelligentie is, maar ons vermogen tot geluksbeleving . . . . . .

     


Intelligentie

Kennis en inzicht zijn in eerste instantie belangrijk voor ons fysieke bestaan en welzijn, alsook voor de natuur die we met onze levensstijl en aantal bedreigen.

Daarnaast zijn onze kennis en inzicht echter ook belangrijk voor ons sociale  en ons mentale welzijn.
Want zelfkennis en inzicht in ons sociale en individuele functioneren zijn medebepalend voor de kwaliteit van ons leven.

Intelligentie is ook nodig voor het inzicht dat educatie tot egocen- trisme leidt tot een antisociale mentaliteit, en zo tot een criminele, ongelukkige, en chaotische samenleving.

Ook is intelligentie een belangrijke voorwaarde voor rechtvaardigheid.

Intelligentie is voor velen echter een veel breder begrip dan slechts kennis en inzicht; de normen voor intelligentie zijn echter zeer relatief, arbitrair en cultuurgebonden, en veranderen ook in de loop van de tijd.